از همه چی

جمعه 24 شهریور‌ماه سال 1391

اهنگ دل تنگی های زمان تنهایی

همه رفتن کسی دورو ورم نیست......................چنین بی کس شدن  در باورم نیست 

اگراین اخرادر باورت بود....................................جزافسوس هوایی در سرم نیست 

همه رفتن کسی بامانمونده ..........................کسی تا اخرش با ما نمونده