از همه چی

شنبه 25 شهریور‌ماه سال 1391

عکس نامزدی محمدرضا پهلوی با فرح دیبا

<>
عکس نامزدی محمدرضا پهلوی با فرح دیبا
منبع :موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران نامزدی محمدرضا پهلوی با فرح دیبا ابراهیم حدیدی اگر انگیزش ازدواج و طلاق شاه و فوزیه در پرده ابهام ماند، ازدواج شاه با ثریا بسیار روشن بود. و جدایی آنها هیچ سببی جز سترون...

منبع :موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
نامزدی محمدرضا پهلوی با فرح دیبا
ابراهیم حدیدی
اگر انگیزش ازدواج و طلاق شاه و فوزیه در پرده ابهام ماند، ازدواج شاه با ثریا بسیار روشن بود. و جدایی آنها هیچ سببی جز سترون بودن ثریا نداشت. خاندان سلطنت ” وارث “ می‌خواست و دربار ” ولیعهد“. بدین ترتیب ” ایل“ ثریا اسفندیاری بختیاری جای خود را به ” طایفه“ فرح دیبا داد، برای به دنیا آوردن ” فرزند“ آن هم ” پسر“.

شیوه موروثی سلطنت، در عمل هیچ جایی برای ” دفاع از حقوق زن“ باقی نگذاشته بود. سرانجام ولیعهد به دنیا آمد، رضا پهلوی؛ آنکه سلطنتش تقدیر نبود.

k
فرح دیبا در دوران نامزدی با محمدرضا پهلوی
k
فرح دیبا در منزل دایی خود محمدعلی قطبی هنگام عزیمت به دربار و دیدار با محمدرضا پهلوی برای اولین بار
k
فرح دیبا به همراه محمدعلی قطبی و غلامعلی سیف ناصری هنگام عزیمت به دربار و دیدار با محمدرضا پهلوی برای اولین بار
k
فرح دیبا به هنگام خرید لباس نامزدی در پاریس
k
فرح دیبا به هنگام بازگشت به ایران پس از خرید لباس نامزدی ار پاریس

1. فرح دیبا 2. ابوالفتح آتابای 3. فریده دیبا 4. لوئیز قطبی 5. محمدعلی قطبی

k
فرح دیبا در ایام نامزدی با محمدرضا پهلوی در اپرای پاریس

k
عزیمت فرح دیبا به کاخ مرمر برای شرکت در مراسم جشن نامزدی با محمدرضا پهلوی از راست: اردشیر زاهدی، فرح دیبا و فریده دیبا

k
جشن نامزدی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در کاخ مرمر
از راست: تاج‌الملوک پهلوی، محمدرضا پهلوی و فرح دیبا

k
جشن نامزدی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در کاخ مرمر
از راست: اشرف پهلوی، شهناز پهلوی، تاج‌الملوک پهلوی، محمدرضا پهلوی و فرح دیبا

k
محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در دوران نامزدی در مراسم جشن ازدواج فاطمه پهلوی و محمد خاتمی
1. فرح دیبا 2. فاطمه پهلوی 3. محمدرضا پهلوی 4. شهناز پهلوی 5. فریده دیبا